TOPlist

Web www.trajekty.intercontact.cz

Logo aplikace
Titulní stránka webové aplikace Trajekty

Požadavkem zákazníka SinTe s.r.o., jehož byl VAJN-Soft subdodavatelem, bylo dodělat a doplnit již existující webovou aplikaci Trajekty podle dalších požadavků koncového zákazníka Intercontact. Jednalo se zejména o dodělání mechanismu výběru a objednání trajektové přepravy někde po Evropě podle zadaných požadavků (datum, přepravované osoby, dopravní prostředky, věci atd.) s výpočtem ceny této přepravy na základě znalosti přepravních podmínek jednotlivých přepravních společností. K tomu se samozřejmě přidalo kompletní potřebné administrační vybavení pro zadání spojů a jejich tarifů nutné pro výpočet ceny zákazníkovi. Poslední podmínkou bylo zavedení správy objednávek a registrace komunikace s klientem cestovní kanceláře včetně zajištění propojení s již existujícím objednávkovým a fakturačním systémem koncového zákazníka provozovaným v síti Windows.

Vlastní řešení projektu spočívalo v doplnění již existující klientské části webové aplikace tvořené v ASP.NET a částečně hotové administrační části vytvořené kombinací ASP a ASP.NET stránek. V klientské části byl vytvořen průvodce výběrem a objednávkou trajektové přepravy, na němž si klient v jednotlivých krocích vybere a zadá objednávku trajektové přepravy:

První strana průvodce výběrem a objednávkou trajektové přepravy
Nabídka spojů s vypočtenými cenami pro zadanou trajektovou přepravu

Vlastní výpočtní algoritmus pro určení ceny přes různé lodní společnosti s různými tarify a způsoby určování ceny byl nejzajímavější a nejobtížnější částí řešení. Byl však vytvořen k plné spokojenosti zákazníka i koncové cestovní kanceláře.

Další úpravy a doplnění si vyžádaly stránky přinášející obecné informace cestovní kanceláře včetně možností vstupu do hledání spoje v mapách.

Doplnění administrace bylo velmi rozsáhlé. Jednalo se zaprvé o zabezpečení přístupu do této části pro jen oprávněné uživatele z cestovní kanceláře. Sem patří i stránky pro správu uživatelů, jejich skupin a nastavení přístupu k jednotlivým částem administrace.

Dále o vytvoření nástrojů pro kompletní správu tarifů a jejich parametrů, pro správu jednotlivých číselníků, základní nastavení globálních parametrů aplikace, přístup ke generování kalendářů do aplikace. Propracovaná a sofistikovaně vytvořená byla též kompletní správa jednotlivých spojů jedoucích na evidovaných trasách a provozovaných jednotlivými přepravními společnostmi. Zde se určovaly individuální a skupinové tarify platné pro spoje v jednotlivých časových obdobích a nastavení opakované jízdy spojů v jednotlivých dnech během roku i v rámci jednoho dne. K dispozici je též automatické generování jizdního řádu spojů včetně použitých tarifů dle nastavení i možnost ručního sestavení a úpravy jízdního řádu.

Administrace aplikace Trajekty: specifikace spoje a tarifů pro něj

Jedna nově přidělávaná sekce administrace byla věnována správě údajů o stálých zákaznících, jimž se pak osobní údaje do objednávky vyplní již pouhým vložením zákaznického čísla. Další přidělávaná sekce administrace se zaměřila na samotné objednávky vložené do systému přes klientské rozhraní. Objednávky trajektové přepravy je možné procházet v přehledu i v detailech na jejich kompletní obsah. Ke každé objednávce je možné ručně nebo přes HTTP rozhraní nahrávat a v systému evidovat různé soubory, které se pak hlavně využívají jako přílohy k e-mailům zasílaným klientovi v souvislosti s objednávkou. Tyto e-maily včetně příloh jsou v systému též evidovány a je umožněna jejich kompletní správa.

Souhrnné informace

Odběratel:

Vytvořeno:
2004

Vyžadovaný SW:
.NET Framework 1.1, IIS, MS SQL Server 2000

Využívaný SW:
webový prohlížeč

Vývojové nástroje:
Visual Studio .NET 2003, MS SQL Server 2000

Použité technologie:
ASP.NET, ASP, HTML, CSS, VB.NET, MS SQL Server 2000, JavaScript

Práce VAJN-Softu:
Návrh a tvorba části databáze, úpravy informačních stránek, kompletní průvodce výběrem, specifikací a objednávkou trajektové dopravy včetně následovného vyrozumnění cestovní kanceláře a zaslání kopie objednávky klientovi. V administrační části se jednalo o návrh a realizaci ukládání parametrů tarifů a spojů jednotlivých firem přepravujících po celé Evropě včetně automatického generování jízdních řádů, správa stálých zákazníků, přehled objednávek a evidence e-mailové komunikace s klientem a rozhraní pro interakci s používaným windows systémem zákazníka. Realizace výpočetního mechanismu určujícího klientovi cenu přepravy u různých přepravních společností na základě jím zadaných parametrů o převážených osobách, dopravních prostředcích a věcech na zvolené trase v daném termínu.