TOPlist

Převodní můstek

Ikona aplikace
Hlavní okno s panelem pro výběr dokumentů

Firma SETOS spol. s r.o. využívá informační systém Navision Financials mimo jiné ke zpracování svého účetnictví. Jedním z výstupů jsou i vydávané faktury, které v papírové podobě zasílá svým odběratelům. Jeden z jejich významných odběratelů si vyžádal zasílání vydávaných faktur elektronickou cestou prostřednictvím výměnné sítě provozované společností Editel. Cílem řešení tohoto projektu se tak stalo vytvoření aplikace, která by vytvořila z údajů informačního systému soubory pro přenos ve výměnné síti a zároveň vedla evidenci takto odesílaných dokumentů. Speciálním požadavkem řešení pak bylo ponechat aplikaci dostatečně otevřenou pro snadné napojení zpracování dalších dokumentů z Navision Financials do podoby přenositelné ve výměnné síti Editelu.

Řešení projektu je postaveno na klasickém rozložení klient/server. Serverová strana je přitom tvořena pouze tzv. evidenční databází, silný klient zajišťuje pak veškerou komunikaci s uživatelem i tzv. obchodní logiku aplikace. Vstupními daty klientského programu Převodní můstek jsou údaje z databáze informačního systému Navision Financials a potvrzovací zprávy (APERAK) o přijetí dokumentů adresátem z výměnné sítě Editelu. Výstupními daty jsou pak speciálně formátované textové soubory s dokumenty pro přenos prostřednictvím sítě Editelu. Vstupně výstupní operace provádí program nad vlastní evidenční databází.

Hlavní okno s panelem pro práci s dokumenty

Práce s řešením projektu začíná instalací evidenční databáze na serveru a programu Převodní můstek aspoň na jedné klientské stanici. Po instalaci programu je při prvním jeho spuštění potřeba nastavit parametry běhu programu (datové zdroje pro přístup k databázím, síťové cesty k adresářům pro výměnu dat se sítí Editelu apod.) a parametry pro zpracování dokumentů programem.

Typická činnost spočívá ve výběru dokumentu určitého typu z tabulky dokumentů z informačního systému Navision Financials, k uložení jeho pro přenos důležitých údajů do evidenční databáze, k vytvoření zprávy pro přenos obsahující data dokumentu a k jejímu poskytnutí nástrojům výměnné sítě Editel. Pro jednotlivé odeslané dokumenty je pak automaticky evidován seznam zpráv vrácených výměnou sítí o jejich doručení a zpracování u adresátů nebo vytvořených programem Převodní můstek. Program umožňuje uživateli zobrazovat kompletní přenášené údaje evidovaných dokumentů a obsah zpráv k jednotlivým dokumentům.

Hlavní okno s panelem pro nastavení parametrů

Všechny zpracovávané údaje a údaje, z nichž se vybírá, program zobrazuje uživateli v přehledných tabulkách. Nad těmito tabulkami si může uživatel nastavovat podle své potřeby různé výběrové filtry, může v nich vyhledávat potřebné hodnoty z libovolných zobrazených sloupců a může zobrazované údaje v tabulkách libovolně řadit. Navíc program umožňuje kromě automatické kontroly a zpracování došlých zpráv z výměnné sítě Editelu v pravidelných časových intervalech tuto kontrolu a zpracování provést okamžitě na příkaz uživatele.

V řešení bylo využito pro přístup k databázím (evidenšní i IS Navision Financials) knihoven ADO. V řešení je využito přes COM rozhraní i knihovny Elements.dll z vlastní produkce VAJN-Softu k práci s inicializačním souborem aplikace.

Souhrnné informace

Odběratel:

Vytvořeno:
2002

Vyžadovaný SW:
MS SQL Server 2000 (nebo 7.0), Navision Financials

Využívaný SW:
 

Vývojové nástroje:
Visual Basic 6, Enterprise manager pro MS SQL Server 2000, Query analyzer pro MS SQL Server 2000

Použité technologie:
SQL, ADO, COM

Práce VAJN-Softu:
Kompletní vyřešení projektu podle zadání od analýzy, přes naprogramování až po vlastní implementaci u zákazníka.