TOPlist

Archiv zaměstnanců a Vzory

Ikona aplikace
Formulář Archivu zaměstnanců pro vkládání údajů o zaměstnanci

Požadavkem zákazníka VAJN-Softu bylo vytvoření programových kódů modulů Archiv zaměstnanců a Vzory pro jeho kompletní systém ISPaM v programovacím jazyce Visual Basic .NET podle specifických požadavků na funkčnost. Dále bylo požadováno sestavit odpovídající návrh a strukturu tabulek databáze a dalších je obsluhujících objektů v prostředí MS Access 2000, s nimiž by moduly komunikovaly. Modul Archiv zaměstnanců byl určen pro kompletní správu osobních údajů o zaměstnancích firem, jejichž personální agenda by byla programem vedena, včetně správy všech souborů dokumentů, poznámek, obrázků a dalších souborů v systému o zaměstnancích ukládaných a v něm evidovaných, navíc i se správou základních údajů o firmách tyto zaměstnance zaměstnávajících. Modul Vzory pak byl určen k evidenci a zobrazování všech vzorů personálních dokumentů ve formátu DOC (MS Word), včetně komentářů k nim, evidovaných v systému (smlouvy, platové výměry, výpovědi apod.). Oba moduly pak měly být navzájem propojeny tak, aby bylo možné z nich pro právě zpracovávaného zaměstnance respektive pro aktuálně zobrazený vzor vybrat vzor dokumentu respektive zaměstnance nějaké firmy a vytvořit pro něj příslušný dokument včetně vygenerování všech v DB dostupných údajů o zaměstnanci a firmě, jeho zaměstnavateli, do dokumentu a ten uložit jako soubor k dalším možným úpravám.

Formulář zobrazující vzor dokumentu s komentářem a údaji o něm

Vlastní řešení spočívalo v první řadě ve vytvoření databázových tabulek pro uložení spravovaných údajů o firmách, jejich zaměstnancích, poznámkách uživatelů programu k nim a v seznamu dokumentů a jiných souborů evidovaných v systému u zaměstnanců. Dále pak ve vytvoření několika číselníků a v jejich naplnění údaji.

Na klientské straně aplikace pak bylo vytvořeno a odladěno několik formulářů (oken) různé složitosti. První formulář byl určen k zobrazení a správě přehledů evidovaných firem. Druhý byl určen k zadávání a úpravě údajů o zvolené firmě. Třetí formulář byl určen k zobrazení a zpřístupnění seznamu evidovaných vzorů dokumentů a jejich šablon, který zároveň umožňoval spuštění vygenerování dokumentu pro zvoleného zaměstnance dle daného vzoru. Další a nejsložitější formulář představoval archiv zaměstnanců jedné firmy. Měl stromovou strukturu pro uložení seznamu zaměstnanců a základních hierarchických oblastí údajů o nich vedených (jako u prohlížeče) a v pravé části pak podle typu vybrané oblasti zobrazoval údaje o zaměstnanci, hierarchický seznam souborů a dokumentů vedených v systému o zaměstnanci a seznam poznámek uživatele aplikace k zaměstnanci. Další obecný formulář sloužil k výběru položky ze stromové struktury, která byla v logické vrstvě aplikace dána objektem příslušné třídy dle způsobu využití formuláře (kopírování a přesun složek a souborů vedených o zaměstnanci apod.).

Formulář pro zadávání údajů o firmě

Vše na klientské straně aplikace bylo vytvořeno v jazyce VB.NET a doplněno o jednoduché rozhraní pro snadné začlenění vytvářených modulů do celého informačního systému zákazníka. Jednoduché metody pro aktivaci formulářů měly vždy jako parametry pouze řetězec pro připojení k databázi a úplnou cestu do adresáře s uloženými soubory zpracovávanými systémem. Programový kód, předávaný podle požadavků také zákazníkovi, byl pro přehlednost dle požadavků příslušně okomentován a na všech problematických místech bylo inteligentně vyřešeno odchytávání běhových výjimek, hlavně při práci se systémovými a databázovými prvky.

Souhrnné informace

Odběratel:
 

Vytvořeno:
2003

Vyžadovaný SW:
MS Access 2000, MS Word 7.0 a vyšší, .NET Framework 1.0 SP2

Využívaný SW:
všechny programy asociované v příslušném operačním systému Windows se soubory s určitou koncovkou

Vývojové nástroje:
Visual Basic .NET, MS Access 2000, MS Word 2000

Použité technologie:
.NET Framework, MS Access 2000, COM, OLE DB

Práce VAJN-Softu:
Kompletní návrh struktury části DB a objektů k jejímu obsloužení, kompletní sestavení programových kódů modulů Archiv zaměstnanců a Vzory, později integrovaných jako součásti do celkového informačního systému ISPaM.